اصلاح مواد ۷۲ و ۱۰۱ و ۱۰۷ آيين‌نامه اجرايی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان

هيأت وزيران در جلسه مورخ ۱۳۷۹.۳.۴ با توجه به نظريه رييس محترم مجلس شوراي اسلامي (‌موضوع نامه شماره ۱۶۶۸ه-.ب مورخ ۴۱۳۷۶.۹.) تصويب نمود:

‌مواد (۷۲) ، (۱۰۱) و (۱۰۷) آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان (‌موضوع تصويبنامه شماره .۱۲۳۳۷۹ت۱۷۴۹۶ه-‌مورخ ۱۳۷۵.۱۱.۲۸) به شرح ذيل اصلاح مي‌شود:
۱ – در بندهاي (۳) و (۸) ماده (۷۲) عبارت و شهرسازي بعد از واژه ساختمان اضافه مي‌گردد.
۲ – در انتهاي سطر سوم ماده (۱۰۱)، عبارت شوراي انتظامي استان جايگزين عبارت شوراي انتظامي نظام مهندسي و در سطر آخر ‌واژه مزبور به جاي انتظامي نظام مهندسي درج مي‌گردد.
۳ – بند (‌د) ماده (۱۰۷) حذف و بندهاي بعدي به ترتيب به عنوان بندهاي (‌د) و (‌ذ) محسوب مي‌گردد.

منبع : سایت عمران پویا