مهندسي عمران و توسعه پايدار

رساله بررسی معیار های طراحی و باز زنده سازی بافت های تاریخی روستایی

۲۰ تیر ۱۳۹۷

از آنجا که بناهای تاریخی جزء اولین نقاطی هستند که اکثر مسافران با آن برخورد دارند و بخش عمده تصویر روستا شکل می‌گیرد، لذا پرداختن به این مسئله امری اجتناب‌ناپذیر است. با نگاهی به گذشته و بافت‌های تاریخی، قدیمی و بناهای تاریخی در می‌یابیم که نقش عمده‌ای در شخصیت بخشی به روستاها و شهرها را ایفا می‌کردند. با تغییر یافتن مقیاس روستاها و تغییر شکل زندگی روستائیان تکنولوژی پرداختن به موضوع حفظ ارزش مکانها و تدوین راهکارهایی برای زنده کردن بافتهای تاریخی ضروری است. از طرفی وجود عناصر تاریخی و طبیعی در حوالی روستای کندر به طور حتم بر میزان هویت امامزاده و در نتیجه میزان تاثیرگذاری آن بر ارتقا کیفیت روستا و در نتیجه بر میزان اهمیت موضوع مورد بررسی می‌افزاید.

فهرست رساله بررسی معیار های طراحی و باز زنده سازی بافت های تاریخی روستایی

فصل اول : طرح مسئله  ۱

۱ ـ ۱ بیان مسئله    ۲

۱ ـ ۲ اهمیت و ضرورت مسئله  ۳

۱ ـ ۳ اهداف تحقیق  ۳

۱ ـ ۴ سوالات اصلی تحقیق   ۴

۱ ـ ۵ قلمرو تحقیق   ۴

۱ ـ ۶ روند انجام تحقیق  ۵

۱ ـ ۷ جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق  ۵

فصل دوم : ادبیات تحقیق  ۶

۲ ـ ۱ مقدمه ۷

۲ ـ ۲ باز زنده‌سازی روستایی  ۸

۲ ـ ۲ ـ ۱ انواع مداخلات روستایی  ۸

۲ ـ ۲ ـ ۲ باز زنده‌سازی در بافت‌های با ارزش روستایی  ۸

۲ ـ ۲ ـ ۳ حفاظت و باز زنده‌سازی اماکن و بافت‌های با ارزش روستایی  ۹

۲ ـ ۲ ـ ۴ تحولات اقتصادی دهه هشتاد و آغاز رویکرد بازآفرینی  ۱۰

۲ ـ ۲ ـ ۵ مداخله در بافت روستایی  ۱۰

۲ ـ ۲ ـ ۶ تعریف باز زنده‌سازی مناطق روستایی  ۱۱

۲ ـ ۲ ـ ۷ سطوح عملیاتی پروژه باز زنده‌سازی  ۱۲

۲ ـ ۲ ـ ۸ روند عملیات باز زنده‌سازی  ۱۲

۲ ـ ۲ ـ ۸ ـ ۱ درک ابعاد خاص فرسودگی  ۱۳

۲ ـ ۲ ـ ۸ ـ ۲ شناسایی منابع موجود  ۱۴

۲ ـ ۲ ـ ۸ ـ ۳ حس مکان کالبدی  ۱۴

۲ ـ ۲ ـ ۸ ـ ۴ حس مکان کارکردی  ۱۴

۲ ـ ۲ ـ ۸ ـ ۵ مدیریت عملیات باز زنده‌سازی  ۱۵

۲ ـ ۲ ـ ۸ ـ ۵ ـ ۱ ابعاد کلیدی مدیریت فضاهای عمومی در عملیات باز زنده‌سازی  ۱۶

ـ تنظیم کارکردها و میزان تأثیر آنها بر هم  ۱۶

ـ برنامه حمایتی فیزیکی ، جریان‌های حمایتی ( ابقاء نگاه داشتن )  ۱۷

ـ سرمایه‌گذاری (سرمایه‌های جدید و منابع متداوم ) در فضاهای عمومی  ۱۷

ـ تناسب و هم پایگی و هماهنگی مداخله  ۱۷

ـ مدلهای مدیریت فضاهای عمومی  ۱۸

۲ ـ ۲ ـ ۸ باز زنده‌سازی موفق  ۲۰

۲ ـ ۲ ـ ۸ ـ ۱ باز زنده‌سازی کالبدی  ۲۰

۲ ـ ۲ ـ ۸ ـ ۲ باز زنده‌سازی اقتصادی  ۲۰

۲ ـ ۲ ـ ۹ ـ ۳ باز زنده‌سازی اجتماعی  ۲۰

۲ ـ ۲ ـ ۱۰ اصول بازآفرینی و باز زنده‌سازی موفق  ۲۱

۲ ـ ۲ ـ ۱۰ ـ ۱ اصل اول : بهبود تنوع کاربری (فعالیت )  ۲۱

۲ ـ ۲ ـ ۱۰ ـ ۲ اصل دوم : تشویق فشردگی  ۲۳

۲ ـ ۲ ـ ۱۰ ـ ۳ اصل سوم : ایجاد تراکم توسعه  ۲۳

۲ ـ ۲ ـ ۱۰ ـ ۴ اصل چهارم : بالا بردن سهولت دسترسی  ۲۴

۲ ـ ۲ ـ ۱۰ ـ ۵ اصل پنجم : آفرینش پیوندهای عملکردی  ۲۵

۲ ـ ۲ ـ ۱۰ ـ ۶ اصل ششم : ساختن یک سامانه هویتی مثبت  ۲۵

۲ ـ ۳ ورودی و مسیرارتباطی شهر ۳۰

۲ ـ ۳ ـ ۱ اجزاء ورودی و مسیرهای دسترسی بناهای سنتی ایران  ۳۱

۲ ـ ۳ ـ ۲ اصول ترکیب کالبدی ورودی بناهای سنتی ایران  ۳۲

۲ ـ ۳ ـ ۳ ورودی در بافت های قدیم ایران  ۳۳

۲ ـ ۳ ـ ۴ مرکزیت فضاهای جمعی  ۳۶

۲ ـ ۳ ـ ۵ معیارهای کیفیت فضایی  ۳۹

۱ ـ ۴ ارتباط بین عناصر روستایی  ۴۲

۲ ـ ۴ ـ ۱ مفهوم ارتباط  ۴۲

۲ ـ ۴ ـ ۲ تاریخچه بحث ارتباط در طراحی « در مقیاس گسترده »  ۴۳

۲ ـ ۴ ـ ۳ مقایسه مفهوم ارتباط (ایران و غرب )  ۴۵

۲ ـ ۴ ـ ۴ کل و جزء    ۴۷

۲ ـ ۴ ـ ۴ ـ ۱ بکارگیری مباحث کل و جزء در آثار نظریه‌پردازان  ۴۷

۲ ـ ۴ ـ ۵ نشانه‌های طبیعی و مصنوع  ۵۲

۲ ـ ۴ ـ ۵ ـ ۱ ترکیب و ارتباط بین عناصر مصنوع و طبیعی  ۵۲

۲ ـ ۴ ـ ۶ محیط طبیعی و توسعه پایدار روستایی  ۵۲

۲ ـ ۴ ـ ۶ ـ ۱ ارتباط میان رودخانه و روستا  ۵۴

طراحی الهامی و اکولوژیکی  ۵۶

۲ ـ ۵ جمع‌بندی      ۵۶

فصل سوم : روش تحقیق (تجربیات ایران و جهان )  ۶۱

۳ ـ ۱ مقدمه ۶۲

۳ ـ ۲ روش تحقیق  ۶۲

۳ ـ ۳ جامعه آماری ۶۲

۳ ـ ۴ تجربیات مشابه (نمونه‌های ساختاری گذشته در خارج از ایران  ۶۳

۳ ـ ۴ ـ ۱ ساختار طراحی شهر رم  ۶۳

۳ ـ ۴ ـ ۲ ارتباط بین عناصر مصنوع و طبیعی در پیازادل پوپولودرم  ۶۵

۳ ـ ۴ ـ ۳ ساختار طراحی شهری پاریس  ۶۷

۳ ـ ۴ ـ ۳ ـ ۱ ترکیب عناصر طبیعی و مصنوع در شهر پاریس  ۷۰

۳ ـ ۴ ـ ۴ پیازادلاسینیوریا (میدان قرون وسطایی ) در فلورانس ایتالیا  ۷۲

۳ ـ ۴ ـ ۵ پروجا ، شهرک قرون وسطی بر فراز تپه‌های اومبریان  ۷۴

۳ ـ ۴ ـ ۶ میدان سن مارکو در ونیز ایتالیا  ۷۶

۳ ـ ۴ ـ ۷ مجرای فضای گرنیوج  ۷۹

۳ ـ ۵ نمونه های ساختاری گذشته (ایران )  ۸۱

۳ ـ ۵ ـ ۱ ساختار طراحی شهر اصفهان در دوره ۲صفویه ۸۱

۳ ـ ۵ ـ ۱ ـ ۱ مادی ها در دوران صفویه  ۸۴

۳ ـ ۵ ـ ۱ ـ ۲ چهارباغ و باغات صفوی ( ارتباط با طبیعت )  ۸۵

۳ ـ ۶ نمونه‌های ساختاری معاصر ( در خارج از ایران )  ۸۷

۳ ـ ۶ ـ ۱ باز زنده‌سازی مرکز شهری ملبورن  ۸۷

۳ ـ ۶ ـ ۱ ـ ۱ استراتژی پلان سال ۱۹۸۵ شهر ملبورن  ۹۰

۳ ـ ۶ ـ ۲ بررسی موردی لبه شمالی شهر ملبورن ـ ارتباط محدوده مرکزی شهر و رودخانه یارا  ۹۱

۳ ـ ۶ ـ ۳ اتصال زمینهایی پارکلند به شرق محدوده مرکزی شهر ـ حذف موانع شهری  ۹۴

۳ ـ ۷ جمع‌بندی      ۱۰۰

فصل چهارم : شناخت و تحلیل محدوده مورد مطالعه  ۱۰۴

۴ ـ ۱ شناخت و تحلیل محدوده  ۱۰۵

۴ ـ ۱ ـ ۱ محدوده حوزه نفوذ طراحی  ۱۰۵

۴ ـ ۲ محدوده طراحی  ۱۰۶

۴ ـ ۱ ـ ۱ ـ ۱ تاریخچه شهر کرج  ۱۰۶

۴ ـ ۱ ـ ۲ روستای کندر   ۱۰۷

۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۱ شرایط فرهنگی  ۱۰۸

۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۲ شرایط اقتصادی  ۱۰۸

۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۳ ویژگیهای اقلیمی ( آب و هوایی )  ۱۱۰

۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۱ توپوگرافی  ۱۱۰

۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۲ شرایط آب و هوایی  ۱۱۱

۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۳ دمای هوا  ۱۱۱

۴ ـ ۱ ـ۲ ـ ۳ ـ ۴ رطوبت نسبی  ۱۱۲

۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۵ جریان‌های هوایی  ۱۱۲

۴ ـ ۱ ـ ۳ ساختار فضایی محدوده  ۱۱۳

۴ ـ ۱ ـ ۴ موقعیت عمومی محدوده حوزه نفوذ در شبکه دسترسی‌های شهری و منطقه‌ای  ۱۱۳

۴ ـ ۱ ـ ۵ برداشت جهت حرکت معابر  ۱۱۳

۴ ـ ۱ ـ ۶ برداشت اطلاعات کلی حمل و نقل عمومی  ۱۱۶

۴ ـ ۱ ـ ۷ شناخت نقاط و محورهای فعالیتی در محدوده حوزه نفوذ طرح  ۱۲۱

۴ ـ ۲ محدوده طراحی  ۱۲۵

۴ ـ ۲ ـ ۱ عناصر تاریخی کندر  ۱۲۷

۴ ـ ۳ تحلیل یکپارچه    ۱۲۹

۴ ـ ۳ ـ ۱ قوتها  ۱۲۹

۴ ـ ۳ ـ ۲ فرصتها    ۱۲۹

۴ ـ ۳ ـ ۳ ضعفها    ۱۲۹

فصل پنجم  ۱۳۱

۵ ـ ۱ مقدمه   ۱۳۲

۵ ـ ۲ چشم‌انداز  ۱۳۲

۵ ـ ۳ اهداف اصلی ۱۳۲

۵ ـ ۴ راهبردها  ۱۳۲

۵ ـ ۵ ضوابط اجرایی    ۱۳۳

۵ ـ ۵ ـ ۱ اقلیم ، توپوگرافی و عوامل طبیعی  ۱۳۳

۵ ـ ۵ ـ ۲ دید و منظر  ۱۳۳

۵ ـ ۵ ـ ۴ مدیریت روستایی  ۱۳۵

۵ ـ ۵ ـ ۵ دسترسی و پارکینگ  ۱۳۶

فصل ششم  ۱۳۸

۶- طراحی محدوده ۱۳۹

۶ ـ ۱ آلترناتیو پیشنهادی  ۱۴۰

۶ ـ ۲ طرح نهایی    ۱۴۲

۶ ـ ۳ جمع بندی  ۱۶۷

منابع و مراجع     ۱۳۸