مهندسي عمران و توسعه پايدار

رساله ارشد معماری تعریف چارچوب نهادی برای مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی (ICZM)

۱۹ تیر ۱۳۹۷

منطقه ساحلی به عنوان زیستگاه بسیار پرجاذبه در سراسر دنیا، به دلیل ازدحام جمعیت و توسعه­های کالبدی و فشار ناشی از آن بر محیط سبب ­شده تا برخی از این مناطق رو به زوال رفته و این مهم نه تنها درکشورهای درحال توسعه، بلکه در کشورهای توسعه­یافته نیز دل مشغولی صاحب­ نظران را به خود اختصاص داده است. (Sexton,1992:22) و (Kay and Alder, 1999: 21) در طی چند دهه اخیر در کشورما فشارهای نقطه­ای جمعیت به همراه شیوه­های زندگی ضد محیط­زیست، پیامدهای زیانباری را برای محیط زیست به همراه داشته که این امر درمناطق شمالی کشور از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. دلایل این اهمیت نیز از یک سو به شکنندگی اکولوژی سواحل ناشی از رشد شتابان و گسترش شهرها بوده و از دیگر سو به عرض کم جلگه و توسعه افقی شهرها برمی­گردد. (حاتمی نژاد و همکاران،۱۳۸۸: ۲)

فهرست رساله معماری تعریف چارچوب نهادی برای مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی (ICZM)

فصل اول: مقدمه

۱-۱- طرح موضوع ۲

۱-۲-بیان مساله و ضرورت تحقیق  ۴

۱-۳- اهداف تحقیق  ۹

۱-۴-سؤالات تحقیق ۹

۱-۵-روش تحقیق ۱۰

۱-۶- مراحل تحقیق  ۱۰

۱-۷- قلمرو مکانی تحقیق ۱۱

جمع بندی و نتیجه گیری ۱۴

فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات تحقیق

بخش اول: مناطق ساحلی ۱۶

۲-۱-مناطق ساحلی و گسترش شهری  ۱۶

۲-۱-۱-مفهوم ناحیه ساحلی ۱۶

۲-۱-۲-مسائل مناطق ساحلی  ۱۹

۲-۱-۳-چالش های مدیریت منابع ساحلی ۲۱

۲-۱-۴-پیامدهای گسترش شهرهای ساحلی  ۲۳

بخش دوم: سواحل ایران ۲۵

۲-۲-سواحل ایران  ۲۵

۲-۲-۱-مشکلات موجود در مناطق ساحلی کشور ۲۹

۲-۲-۲-ناحیه سواحل خزری ۳۱

۲-۲-۲-۱-مشکلات کرانه دریای خزر از دید طرح­ها و صاحب ­نظران ۳۲

۲-۲-۳-اقدامات قانونی برای ساماندهی سواحل کشور ۳۳

بخش سوم: در آمدی بر مدیریت یکپارچه نواحی ساحلی ۳۶

۲-۳- مدیریت یکپارچه نواحی ساحلی ۳۶

۲-۳-۱-مفهوم مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی ۳۶

۲-۳-۲- زمینه­های شکل­گیری مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی  ۴۰

۲-۳-۳-اهداف طرح­های مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی ۴۱

۲-۳-۴- مفهوم مناطق ساحلی در مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی ۴۳

۲-۳-۵- مفهوم یکپارچگی در مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی ۴۳

۲-۳-۶-رویکرد مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی در مدیریت منابع ساحلی ۴۵

۲-۳-۷-مراحل مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی ۴۶

۲-۳-۸- ابزارهای نظارت و ارزیابی در مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی  ۴۸

۲-۳-۸-۱-سیستم اطلاعات جغرافیایی ۴۹

۲-۳-۸-۲- سنجش از دور ۴۹

۲-۳-۹-تجارب جهانی طرح های ICZM 51

۲-۳-۱۰-مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی ایران(IRICZM 55

۲-۳-۱۰-۱-تاریخچه طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی در ایران ۵۶

۲-۳-۱۰-۲-رویکردهای طرح ICZM ایران ۵۸

۲-۳-۱۰-۳-برنامه اجرایی فرآیند آماده­سازی طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی ۵۹

۲-۳-۱۰-۴-منطقه بندی طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور ایران ۶۲

۲-۳-۱۰-۵-ساختار سازمانی طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی ۶۵

بخش چهارم: مروری بر مطالعات پیشین ۶۹

۲-۴-مروری بر مطالعات پیشین ۶۹

۲-۴-۱-مروری بر تجارب جهانی در زمینه مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی، تغییرات کاربری زمین و گسترش شهرها ۶۹

۲-۴-۲-مروری بر تجارب داخلی همسو با موضوع ۷۱

۲-۵-جمع بندی ۷۴

فصل سوم: بررسی واگذاری مدیریت شهری یکپارچه به شهرداری ها با تاکید بر مناطق ساحلی

بخش اول: در آمدی برمدیریت شهری ۸۰

۳-۱-۱-مدیریت شهری ۸۰

۳-۱-۱-۱-مفهوم مدیریت و مدیریت شهری  ۸۰

۳- ۱-۲-چالش­های مدیریت شهری ۸۱

۳-۱-۳-دیدگاه های کلی مدیریت شهری ۸۳

۳-۱-۴-مدیریت یکپارچه شهری ۸۳

۳-۱-۴-۱-پیش شرط های تشکیل مدیریت یکپارچه شهری ۸۵

۳-۱-۴-۲-راهبردهای قانونی- ساختاری مدیریت شهری یکپارچه ۸۶

۳-۱-۵-الگوهای مدیریت شهری ۸۸

۳-۱-۶- مدل­های مدیریت شهری در اروپا و امریکا ۹۰

۳-۱-۷- مدیریت شهری در ایران ۹۱

۳-۱-۷-۱- سطوح مدیریت شهری در ایران ۹۱

۳-۱-۷-۱-۱- سطوح کلان مدیریت شهری  ۹۲

۳-۱-۷-۱-۲- سطوح منطقه ای مدیریت شهری ۹۳

۳-۱-۷-۱-۳-سطح محلی مدیریت شهری ۹۳

۳-۱-۷-۲-قلمرو فضایی مدیریتی شهری ۹۴

۳-۱-۷-۳-بررسی و آسیب­شناسی مدل اداره امور شهر در ایران ۹۶

۳-۱-۸- شهرداری و شوراها ۹۹

۳-۱-۸-۱-شهرداری ۹۹

۳-۱-۸-۲- وظایف شهرداری ها ۱۰۰

۳-۱-۸-۳- وظایف شهرداری ها در ایران ۱۰۲

۳-۱-۸-۴- درآمدی بر شوراهای اسلامی شهر و روستا ۱۰۳

۳-۱-۹-واگذاری وظایف جدید به شهرداری­ها ۱۰۵

۳-۱-۹-۱-اصول واگذاری وظایف جدید به شهرداری­ها ۱۰۶

۳-۱-۹-۲-ساختار تشکیلاتی مدیریت شهری و واگذاری وظایف جدید ۱۰۸

۳-۱-۹-۳-یکپارچگی و تفرق سازمانی شهرداری ها و دیگر سازمان ها ۱۱۰

بخش دوم: مدیریت مناطق ساحلی ۱۱۴

۳-۲- مدیریت شهر­ی منطقه ساحلی ۱۱۴

۳-۲-۱-مفاهیم اساسی مدیریت شهرهای ساحلی ۱۱۵

۳-۲-۲- الزامات مدیریت یکپارچه ساحلی  ۱۱۶

۳-۲-۳-تجارب جهانی در ساختار نهادی-تشکیلاتی مدیریت شهرهای ساحلی ۱۱۸

۳-۲-۴-نهادها و ساختارهای سازمانی مناطق ساحلی کشور ۱۲۷

۳-۳-جمع بندی ۱۲۹

فصل چهارم: شناخت حوزه مطالعاتی، شهر بابلسر

۴-۱-شهرستان بابلسر ۱۳۴

۴-۲-  شهر بابلسر    ۱۳۶

۴-۲-۱-تقسیمات کالبدی شهر بابلسر ۱۳۷

۴-۲-۲-ویژگیهای محیطی شهر بابلسر ۱۳۸

۴-۲-۳- ویژگی های جمعیتی شهر بابلسر  ۱۳۹

۴-۲-۴- ویژگی های  اقتصادی شهر بابلسر ۱۴۰

۴-۲-۵- ویژگی های کالبدی شهر بابلسر ۱۴۱

۴-۲-۵-۱- توسعه شهر بابلسر و ساختار فضایی ۱۴۱

۴-۲-۵-۳-تراکم جمعیتی  ۱۴۴

۴-۲-۵-۵- مسایل مربوط به ارزش زمین  ۱۴۴

۴-۲-۵-۹- نحوه مالکیت اراضی در شهر بابلسر ۱۴۴

۴-۲-۵-۱۰- نحوه استفاده از اراضی شهر در وضع موجود  ۱۴۸

۴-۲-۶-بررسی نظرات شهرداری، شورای شهر ، مردم و ارگان های دولتی در زمینه مشکلات محلات مختلف  ۱۵۰

۴-۲-۷-شهرداری بابلسر ۱۵۱

۴-۳-جمع بندی شناخت حوزه مطالعاتی شهر بابلسر ۱۵۵

فصل پنجم: تجزیه و تحلیل داده ها

۵-۱- تحقق مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی در مقیاس محلی  ۱۵۹

۵-۱-۱- ساختار تشکیلاتی مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی   ۱۶۰

۵-۱-۱-۱- ترکیب و عملکرد ساختار تشکیلاتی پیشنهادی مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی.. ۱۶۱

۵-۱-۱-۲-محتوای برنامه های مدیریت شهرهای ساحلی  ۱۶۳

۵-۱-۲- ساختار مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی ایران ۱۶۴

۵-۱-۲-۱- ساختار تشکیلاتی وضع موجود مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی  ۱۶۴

۵-۱-۲-۲- ساختار تشکیلاتی پیشنهادی مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی ملی تا

منطقه ای و محلی ۱۶۵

۵-۲- تحقق مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی در مقیاس محلی با تاکید شهردار ها ۱۷۶

۵-۲-۱-بررسی روایی پرسشنامه ۱۷۷

۵-۲-۲- بررسی پایایی پرسشنامه ۱۸۲

۵-۲-۳-استخراج نتایج پرسشنامه ۱۸۳

۵-۳-پاسخ به سوالات تحقیق ۱۸۹

جمع بندی و نتیجه گیری ۱۹۴

فصل ششم: جمع بندی و نتیجه گیری

ارائه پیشنهادات ۲۰۱